Liedon 4H-yhdistyksen jäsenet

TIETOSUOJASELOSTE

Pvm: 24.5.2018 (päivitetty 19.8.2020)

Viite: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


Rekisterinpitäjä

Nimi: Liedon 4H-yhdistys ry

Osoite: Kievarintie 3, 21420 LIETO


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: toiminnanjohtaja Taina Päätalo

Osoite: Kievarintie 3, 21420 LIETO

Sähköposti: lieto@4h.fi

Puhelin: 050 352 1968


Rekisterin nimi

Liedon 4H-yhdistyksen jäsenet


Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Liedon 4H-yhdistysten jäsenten tiedot niiltä osin, kun ne ovat tarpeellisia toiminnan toteuttamiseksi. Henkilötietoja kerätään toiminnan toteuttamiseksi ja tilastoimiseksi sekä toiminnasta tiedottamiseen.


Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Jäsenen nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite.
  • Alaikäisten henkilöiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Tietoja jäsenen osallistumisesta yhdistyksen toimintaan.
  • Toiminnan yhteydessä otettuja kuvia. Kuvaamiseen kysytään lupa leiri-, kerho- ja kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Mahdolliset sairaudet tai allergiat, jos ne tulee ottaa huomioon toimintaa järjestettäessä.

Rekisteri sisältää seuraavat rekisteröityjen ryhmät:

  • Nuorisojäsenet
  • Aikuisjäsenet
  • Kannatusjäsenet ja kunniajäsenet


Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Jäsenten henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan tai kunnes henkilö pyytää poistamaan tiedot jäsenrekisteristä (perusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Toiminnan yhteydessä otettuja kuvia voidaan hyödyntää toiminnasta tiedottamiseen viiden vuoden ajan (perusteena rekisteröidyn suostumus).


Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Tiedot saadaan yhdistysten jäsenrekisteristä (Jästeri).


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja/tai käytetyt palveluntarjoajat kuuluvat Privacy Shields –yritysten listaan.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.