Liedon 4H-yhdistyksen yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt

TIETOSUOJASELOSTE

Pvm:           22.5.2018

Viite:           EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Liedon 4H-yhdistys ry

Osoite: Kievarintie 3, 21420 LIETO

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: toiminnanjohtaja Taina Päätalo

Osoite: Kievarintie 3, 21420 LIETO

Sähköposti: lieto@4h.fi

Puhelin: 050 352 1968

 

Rekisterin nimi

Liedon 4H-yhdistyksen yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt

 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Liedon 4H-yhdistyksen kanssa yhteistyötä tekevien tahojen yhteyshenkilöiden henkilötiedot niiltä osin, kun ne ovat tarpeellisia toiminnan toteuttamiseksi. Henkilötietoja kerätään toiminnan toteuttamiseksi ja tilastoimiseksi sekä toiminnasta tiedottamiseen.

 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

Yhteistyökumppanin edustajan nimi, asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisterissä on myös toiminnan yhteydessä otettuja kuvia.

Rekisteri sisältää seuraavat rekisteröityjen ryhmät:

  • Liedon kunnan yhteyshenkilöt
  • Järjestökumppaneiden yhteyshenkilöt
  • Yritysyhteistyön yhteyshenkilöt
  • Muut yhteistyötahot

 

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Tietoja säilytetään enintään viiden vuoden ajan yhteistyökumppanuuden loppumisesta (perusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

 

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Toimihenkilöiden sähköpostit sekä toimihenkilöiden lukollisissa arkistokaapeissa olevat dokumentit.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Poikkeuksena on sellainen toiminta, joka lähtökohtaisesti järjestetään yhteistyössä toisen tai useamman osapuolen kanssa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja/tai käytetyt palveluntarjoajat kuuluvat Privacy Shields –yritysten listaan.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.